Algemene voorwaarden

Artikel 1: Definities

Opdrachtgever : iedere (rechts)persoon die een aanbieding aan VSB Containers & Recycling richt, danwel de wederpartij van VSB Containers & Recycling bij een overeenkomst is.

Opdrachtnemer : VSB Containers & Recycling Kokmeeuw 27 5221 GS 's-Hertogenbosch

Activiteiten : alle dienstverlening, aanneming van werk, advisering en verhuur door Opdrachtnemer en alle andere Activiteiten van Opdrachtnemer (hoe ook genaamd of aangeduid) verricht in het kader van een overeenkomst met Opdrachtgever.

Goederen : alle door Opdrachtnemer bij of voor de uitvoering van haar Activiteiten te gebruiken, te verhuren of anderszins ter beschikking te stellen (verpakkings)materialen, voorwerpen, gereedschappen, werktuigen, voertuigen en containers, alles in de ruimste zin van het woord en hoe dan ook genoemd of gespecificeerd, die door of namens Opdrachtnemer in de macht van Opdrachtgever zijn gebracht.

Huurovereenkomst : de overeenkomst van (ver)huur tussen VSB Containers & Recycling als verhuurder en Opdrachtgever als huurder met betrekking tot afvalcontainers (afzetcontainers zowel als rolcontainers)

Afvalstoffen : alle stoffen, preparaten of andere producten die behoren tot de categorieën die zijn genoemd in bijlage I bij richtlijn nr. 75/442/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 15 juli 1975 betreffende Afvalstoffen, waarvan Opdrachtgever zich ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen, alsmede Gevaarlijke Stoffen;

Gevaarlijke Stoffen : bij het Besluit houdende aanwijzing gevaarlijke Stoffen (besluit van 25 november 1993, Staatsblad 617, zoals sindsdien gewijzigd) als zodanig aangewezen Afvalstoffen, alsmede alle (afgewerkte) oliën, daarmee vermengde stoffen;

Voorschriften : alle huidige en in de toekomst(publiekrechtelijke) geldende wettelijke veiligheids- en milieuvoorschriften en reglementen, gebruiksvoorschriften, alsmede alle instructies van Opdrachtnemer

Artikel 2: Algemeen

Deze algemene voorwaarden, hierna te noemen 'algemene bepalingen', zijn van toepassing op alle door Opdrachtgever gedane aanbiedingen, uitgebrachte offertes, aanvaarde opdrachten en gesloten overeenkomsten, behoudens voor zover daarvan in deze overeenkomst uitdrukkelijk is afgeweken of toepassing daarvan ten aanzien van de Goederen/overeenkomst niet mogelijk is.

Deze algemene bepalingen regelen als zodanig de rechtsverhouding tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer en vormen een integraal onderdeel van de aanbieding dan wel de (toekomstige) overeenkomst. De inhoud van deze algemene bepalingen is partijen bekend. Opdrachtnemer heeft een exemplaar van de algemene bepalingen ontvangen.

Op afwijkende en/of aanvullende bedingen en/of eigen voorwaarden kan door Opdrachtnemer slechts een beroep worden gedaan en gelden derhalve slechts indien en voor zover deze door Opdrachtgever uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard, danwel tussen partijen uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen.

Gedurende de looptijd van een overeenkomst kan de inhoud van de overeenkomst niet gewijzigd worden, behoudens wanneer deze wijziging door Opdrachtgever en Opdrachtnemer schriftelijk worden overeengekomen.

Artikel 3: Aanbiedingen en overeenkomsten

Alle aanbiedingen en offertes van Opdrachtnemer in welke vorm dan ook gedaan zijn vrijblijvend en herroepelijk, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld. Opdrachten, (acceptaties van) aanbiedingen en orders door Opdrachtgever gelden als onherroepelijk en binden Opdrachtnemer niet, zolang deze niet zijn bevestigd conform het bepaalde in artikel 3.4.

De bij de aanbieding/offerte horende, danwel op de website en in catalogi, brochures, afbeeldingen, schema’s en dergelijke van Opdrachtnemer opgenomen maten, gewichten, vormen, kwaliteitsnormen, tekeningen, berekeningen, ontwerpen, schetsen en overige gegevens dienen slechts tot informatie en zijn slechts bindend voor Opdrachtnemer indien en voor zover dat uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. Geringe afwijkingen kunnen Opdrachtnemer nimmer worden tegengeworpen.

Mondelinge toezeggingen door en afspraken met medewerkers van Opdrachtnemer binden Opdrachtnemer niet, dan nadat en voorzover zij door Opdrachtnemer zijn aanvaard op de hierna voorgeschreven wijze.

Elke door Opdrachtnemer aanvaarde opdracht, (acceptatie van) aanbiedingen en/of order van Opdrachtgever levert een afzonderlijke overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever op. Die overeenkomst komt niet eerder tot stand dan op het moment dat de aanvaarding van deze opdracht, (acceptatie van) aanbiedingen en/of order uitdrukkelijk schriftelijk door Opdrachtnemer wordt bevestigd door ondertekening van een opdrachtbevestiging en uitsluitend conform deze bevestiging, danwel op het moment dat Opdrachtnemer overeenkomstig de order of factuur aan de uitvoering daarvan is begonnen. Eerder gemaakte afwijkende afspraken die niet vermeld zijn in deze ondertekende schriftelijke bevestiging door Opdrachtnemer gelden niet, behoudens indien en voor zover Opdrachtnemer na haar deze bevestiging uitdrukkelijk schriftelijk met die afspraken heeft ingestemd.

Indien Opdrachtgever niet binnen 5 werkdagen na verzending van de opdrachtbevestiging zijn bezwaren schriftelijk heeft kenbaar gemaakt, wordt de opdrachtbevestiging geacht de inhoud van de overeenkomst juist en volledig weer te geven.

Zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer kan Opdrachtgever haar rechten en verplichtingen uit enige overeenkomst niet aan derden overdragen.

Indien de overeenkomst met twee of meer Opdrachtgevers wordt aangegaan zijn zij hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige nakoming van de verplichtingen uit de overeenkomst, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Opdrachtnemer is gerechtigd om de overeenkomst naar eigen inzichten uit te voeren, al dan niet door inschakeling van derden en al dan niet in gedeelten.

Opdrachtnemer houdt zich uitdrukkelijk het recht voor om alle rechten uit de overeenkomst aan derden over te dragen.

Indien middels een schriftelijke Huurovereenkomst niet anders wordt geregeld, wordt een (huur)overeenkomst geacht te zijn ingegaan op het moment alwaar de Goederen (containers) voor transport naar Opdrachtgever zijn opgeladen en wordt geacht te zijn beëindigd op het moment waarop de Goederen bij Opdrachtnemer terugkeren en zijn afgeladen. Opdrachtgever wordt geacht aan Opdrachtnemer opdracht te hebben gegeven om voor rekening en risico van Opdrachtgever door Opdrachtnemer of door een door Opdrachtnemer aan te wijzen vervoerder de Goederen te doen transporteren naar en van de door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer opgegeven plaats van bestemming.

Artikel 4: Meer/minder werk

Opdrachtnemer is gerechtigd, met inachtneming van de eisen van redelijkheid en billijkheid, zaken te vervangen en/of wijzigingen aan te brengen in de overeengekomen werkzaamheden dan wel meerwerk of minderwerk te verrichten, indien zij zulks voor een goede en vakkundige uitvoering van de overeenkomst nodig acht of zulks noodzakelijk is ingevolge wijzigingen in het acceptatiebeleid van afvalverwijderingsinrichtingen. Hieronder is uitdrukkelijk begrepen het wijzigen van de overeengekomen, tussen partijen gebruikelijke en/of door Opdrachtnemer opgegeven ledigingsfrequentie van de containers.

Alle kosten van de in lid 1 bedoelde wijzigingen, danwel door Opdrachtgever voorgestelde en door Opdrachtnemer aanvaarde wijzigingen in (delen van) de overeenkomst, worden door Opdrachtnemer bij Opdrachtgever in rekening gebracht en zijn door Opdrachtgever verschuldigd. Minderwerk zal daarentegen nimmer leiden tot een vermindering van hetgeen Opdrachtgever Opdrachtnemer uit hoofde van de overeenkomst verschuldigd is. Opdrachtnemer is nimmer verplicht een verzoek tot wijziging van de overeenkomst en/of meerwerk te honoreren; Opdrachtnemer kan verlangen dat een afzonderlijke overeenkomst wordt gesloten.

Indien op verzoek Opdrachtgever of daartoe anderszins te goeder trouw genoodzaakt de normale werktijden moeten worden overschreden, is Opdrachtnemer gerechtigd daarvoor opslagen te berekenen.

Artikel 5: Aflevering/plaatsing en standplaats

De transportering van de Goederen naar de door Opdrachtgever opgegeven standplaats, zoals bedoeld in artikel 3.10, wordt geacht te zijn geschied op het moment dat de Goederen op deze plaats zijn afgeleverd.

Tenzij tussen partijen uitdrukkelijk schriftelijk een datum voor aflevering van de Goederen is overeengekomen, is Opdrachtnemer gerechtigd deze datum eenzijdig vast te stellen. Opgave van de datum en eventueel het tijdstip van plaatsing geschiedt steeds bij benadering. Indien niet (tevens) uitdrukkelijk schriftelijk tussen partijen een tijdstip voor aflevering is overeengekomen, is Opdrachtnemer gerechtigd de Goederen op de overeengekomen dag of periode voor aflevering tussen 07.00 en 18.00 uur af te (doen) leveren.

De verplichting tot aflevering kan in ieder geval worden opgeschort, zolang Opdrachtgever nog aan enige verplichting jegens Opdrachtnemer (uit hoofde waarvan dan ook) moet voldoen.De afleveringstermijn wordt voorts verlengd met de tijd dat de uitvoering van de overeenkomst door (een) niet aan Opdrachtnemer toe te rekenen omstandigheid/heden wordt vertraagd.

Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor de gevolgen van overschrijding van de aflevertermijn of enige andere termijn waarbinnen Opdrachtnemer uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting (redelijkerwijs) behoorde uit te voeren. Een zodanige overschrijding geeft Opdrachtgever geen recht op schadevergoeding, ontbinding der overeenkomst, opschorting, verrekening of niet-nakoming van enige verplichting harerzijds.

Opdrachtgever zal redelijke maatregelen nemen om de wachttijd tussen het tijdstip van melding van aankomst van de Goederen en het tijdstip waarop met lossen kan worden aangevangen te beperken tot maximaal 30 minuten en om te bewerkstelligen dat een eventuele retourvracht kan worden meegenomen.

Deelafleveringen zijn toegestaan. Opdrachtnemer is gerechtigd de verrichte deelafleveringen afzonderlijk aan Opdrachtgever in rekening te brengen.

Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de toegankelijkheid, geschiktheid en veiligheid van de standplaats van het gehuurde. De standplaats dient voor het te bezigen transportmiddel veilig en goed bereikbaar te zijn.

Indien en voor zover de plaats alwaar de Goederen worden afgeleverd en/of opgehaald niet is gelegen op voor het openbaar verkeer openstaande wegen, geschiedt het transport van de openbare weg tot aan de uiteindelijke plaats van bestemming c.q. vanaf de plaats van ophalen tot aan de openbare weg voor risico van Opdrachtgever, die zowel Opdrachtnemer als een deze aangestelde vervoerder zal vrijwaren voor alle schade, hoe ook genaamd en door wie ook geleden, die dientengevolge mocht ontstaan.

Extra kosten, welke mochten ontstaan als gevolg van het feit dat de plaats van bestemming c.q. de plaats waarop de Goederen worden opgehaald niet op of aan de openbare weg is gelegen of voor het te bezigen transportmiddel niet of onvoldoende bereikbaar is, komen volledig voor rekening van Opdrachtgever.

Opdrachtgever draagt er tevens zorg voor dat op de door Opdrachtgever opgegeven plaats van bestemming,zoals bedoeld in artikel 3.10, de voor de plaatsing van de Goederen noodzakelijke voorzieningen en eventuele door Opdrachtnemer verzochte voorzieningen zijn getroffen. De kosten van het treffen van deze voorzieningen zijn voor rekening van Opdrachtgever. Opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor het aanbrengen van voornoemde voorzieningen. Indien de vereiste voorzieningen niet zijn getroffen, is Opdrachtnemer gerechtigd alle kosten, verband houdende met de geplande aflevering(en) aan Opdrachtgever door te berekenen. Opdrachtgever zal er tevens voor zorgen dat de getroffen voorzieningen in overeenstemming zijn met de toepasselijke Voorschriften van overheidswege en internationale regelgeving.

Indien Opdrachtnemer de Goederen op de overeengekomen of vastgestelde dag of periode en tijdstip van aflevering aanbiedt en aflevering en/of plaatsing van de Goederen om welke reden dan ook niet mogelijk blijkt, is Opdrachtnemer gerechtigd de door haar in verband met de aflevering gemaakte kosten in rekening te brengen en om de Goederen voor rekening en risico van Opdrachtgever op te slaan.

Artikel 6: Vervoer

Het binnenlands vervoer zal geschieden volgens de A.V.C. 1983 (laatste wijziging), terwijl het buitenlands vervoer zal geschieden overeenkomstig het Verdrag betreffende de overeenkomst tot internationaal vervoer van Goederen over de weg (CMR), gesloten te Genève op 19 mei 1988, welke bepalingen geacht worden een integrerend onderdeel van de overeenkomst uit te maken en met de inhoud waarvan Opdrachtgever wordt geacht in te stemmen. Overschrijding van de bezorgtermijn geeft evenwel Opdrachtgever jegens Opdrachtnemer of vervoerder geen aanspraak op schadevergoeding hoe ook genaamd.

Artikel 7: Containers

Tenzij Opdrachtgever bij aflevering op de plaats van bestemming anders op de vrachtbrief of geleidebon heeft doen aantekenen, wordt Opdrachtgever geacht de containers in goede staat te hebben ontvangen. Opdrachtgever zal de Goederen aan het einde van de huurperiode in dezelfde staat teruggeven.

Opdrachtgever is voorts gehouden om de containers op zorgvuldige wijze en conform de in de acceptatievoorwaarden bepaalde wijze bestemming te gebruiken, te behandelen en te beladen. Een kopie van deze acceptatievoorwaarden is bij deze overeenkomst gevoegd en verklaard de Opdrachtgever te hebben ontvangen. Hieronder is uitdrukkelijk begrepen het schoonhouden en verrichten van normaal alledaags onderhoud aan de containers, doch uitdrukkelijk niet het verrichten van enige reparaties. Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk niet toegestaan zelf reparaties aan de Goederen te verrichten of doen verrichten door anderen dan Opdrachtnemer of door haar aan te wijzen derde(n). Schade alsook gevolgschade ontstaan ten gevolge van met dit artikelnummer strijdig handelen door of namens Opdrachtgever komt altijd volledig voor rekening van Opdrachtgever.

Het is Opdrachtnemer te allen tijde toegestaan de containers voor rekening van Opdrachtgever schoon te (laten) maken en/of hieraan onderhoud te (laten) plegen.

Eventuele schade aan een geplaatste container van Opdrachtnemer dient terstond, doch uiterlijk binnen 3 dagen nadat deze schade is ontdekt of redelijkerwijs had kunnen worden ontdekt, schriftelijk aan Opdrachtnemer te worden gemeld. Beschadigde containers worden door Opdrachtnemer, voor rekening van Opdrachtgever, gerepareerd danwel vervangen. Slechts indien de schade bestaat uit of het gevolg is van normale slijtage of is ontstaan door toedoen van Opdrachtnemer zelf, zullen de kosten van reparatie voor rekening van Opdrachtnemer zijn.

Het is Opdrachtgever verboden de gedaante en/of het uiterlijk van de Goederen te wijzigen of enige wijziging daaraan te (doen) voeren zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer.

Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om tijdens de duur van de Huurovereenkomst het gehuurde te doen vervangen door soortgelijke Goederen, indien dit naar het oordeel van Opdrachtnemer wenselijk of noodzakelijk is, zonder dat Opdrachtgever terzake beroep kan doen enig recht op schadevergoeding, verrekening, opschorting, aftrek of ontbinding van de overeenkomst of anderszins.

Indien sprake is van (ver)huur van een afzetcontainer, is het Opdrachtgever niet toegestaan om het gehuurde anders dan met schriftelijke voorafgaande toestemming van Opdrachtnemer en door een ander dan door een door Opdrachtnemer aangewezen vervoerder gedurende de huurtijd te

verplaatsen of anderszins te doen vervoeren. Opdrachtnemer is bevoegd om, alvorens zijn toestemming te verlenen, nadere voorwaarden aan Opdrachtgever te stellen.

Schade aan Goederen of personen, direct of indirect veroorzaakt door containers van Opdrachtnemer, die is ontstaan nadat de containers door Opdrachtnemer op de daarvoor bestemde plaats zijn gezet, komt te allen tijde voor rekening en risico van Opdrachtgever. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer, haar medewerkers of door haar voor uitvoering van Activiteiten ingeschakelde derden uitdrukkelijk voor alle aanspraken te dier zake.

Het is Opdrachtgever niet toegestaan de container(s) aan derden in gebruik te geven onder welke titel dan ook, deze aan derden te verpanden of in eigendom tot zekerheid over te dragen of deze op andere wijze aan derden ter beschikking te stellen. Ingeval van verhuur van afzetcontainers is Opdrachtnemer bevoegd om, alvorens de Goederen ter beschikking van Opdrachtgever te stellen, te verlangen dat de ondergrond, indien en voor zover het gehuurde daarop wordt geplaatst, op basis van een separate Huurovereenkomst met betrekking tot die ondergrond aan Opdrachtnemer wordt verhuurd voor de prijs van 1,00 per maand, zulks voor de duur van de periode dat de betreffende container aan Opdrachtgever ter beschikking staat.

Opdrachtnemer of door hem aan te wijzen personen zijn te allen tijde gerechtigd de plaats of plaatsen te betreden waar de door hem aan Opdrachtgever verhuurde Goederen zich bevinden en deze Goederen te onderzoeken.

Opdrachtgever dient de te ledigen en/of te vervoeren container – indien van toepassing met gesloten deksel – op de dagen waarop ze dienen te worden leeggemaakt en/of opgehaald, gereed te zetten op de openbare weg, of op een goed toegankelijk terrein dat in verbinding staat met de openbare weg, dan wel op een in overleg vastgestelde plaats die goed en kosteloos bereikbaar is voor personeel en materieel van Opdrachtnemer, zodanig dat plaatsing niet in strijd is toepasselijke Voorschriften van overheidswege en internationale regelgeving en geen gevaar oplevert voor Opdrachtnemer of derden. Opdrachtgever zorgt zonodig voor voldoende verlichting en/of bebakening van de te ledigen en/of te vervoeren containers en/of Afvalstoffen en treft de voor de verkeersveiligheid vereiste maatregelen. Op de ledigingdag en/of ophaaldag dient een eventueel aanwezig slot van de container verwijderd te zijn. Artikel 5 is, indien en voor zover mogelijk, van overeenkomstige toepassing.

Opdrachtgever leeft alle op de container van toepassing zijnde Voorschriften van overheidswege en internationale regelgeving, met name die met betrekking tot milieu en/of veiligheid strikt na. Opdrachtgever is aansprakelijk jegens Opdrachtnemer voor schade als gevolg van het niet, of niet volledig in achtneming van deze Voorschriften, alsmede van kosten en boetes welke voortkomen uit de plaatsing voor het container. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer, haar werknemers en de door haar ter uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden uitdrukkelijk voor enige aanspraken van derden in dit verband.

Opdrachtgever is verplicht de Goederen (containers) afdoende te verzekeren en verzekerd te houden tegen alle mogelijke risico’s (waaronder begrepen maar niet daartoe beperkt diefstal en brandverzekering) tot de Goederen bij het einde van de overeenkomst weer in de feitelijke macht van Opdrachtnemer is. Het risico van beschadiging door of aan de Goederen of tenietgaan daarvan is voor rekening van Opdrachtgever.

Het in dit artikel omtrent containers bepaalde is, indien en voor zover mogelijk, van overeenkomstige toepassing op andere door Opdrachtnemer in het kader van de uitvoering van de overeenkomst in bruikleen gegeven, verhuurde, of gebruikte zaken.

Artikel 8: Afvalstoffen

Opdrachtgever dient er jegens Opdrachtnemer voor in te staan dat het in de container geplaatste afval uitsluitend afkomstig is van Opdrachtgever. Opdrachtgever dient zo nodig maatregelen te treffen ter voorkoming van afvaldepot door derden.

Opdrachtnemer is bevoegd bij het aangaan van de overeenkomst schriftelijk aan Opdrachtgever mede te delen dat in een bepaalde container uitsluitend een bepaalde afvalstof mag worden gedeponeerd of juist niet mag worden gedeponeerd. Aan deze schriftelijkheidseis is ook voldaan indien de container door Opdrachtnemer is voorzien van een etiket, waaruit blijkt voor welke soort van afval de container (niet) bestemd is. Deze bevoegdheid komt Opdrachtnemer tevens toe gedurende de looptijd van duurovereenkomsten, met dien verstande dat Opdrachtgever in dat geval het recht heeft de overeenkomst binnen twee maanden nadat de hier bedoelde wijziging van kracht is geworden door opzegging bij aangetekend schrijven te ontbinden met inachtneming van een opzegtermijn van eveneens twee maanden. Opdrachtgever is gehouden tot strikte naleving van deze Voorschriften.

Opdrachtnemer heeft steeds voor rekening van Opdrachtgever het recht vóór of gedurende de uitvoering van de overeenkomst een monster van de Afvalstoffen te (laten) nemen of de Afvalstoffen te keuren en analyseren. Aan deze monstername, keuring en/of analyse kan Opdrachtgever jegens Opdrachtnemer geen rechten ontlenen. Op Opdrachtnemer rust echter uitdrukkelijk geen verplichting om het door of via Opdrachtgever aangeleverde Afvalstoffen op enige wijze te controleren (daaronder begrepen: te controleren op inhoud en aanwezigheid van de vereiste vergunningen en documenten voor transport en verwerking, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen).

In verband met de in de overeenkomst bepaalde bestemming van door Opdrachtgever aangeboden Afvalstoffen en onverminderd het bepaalde in het vorige lid, is Opdrachtgever verplicht ervoor zorg te dragen dat in containers geen Afvalstoffen worden gedeponeerd die krachtens de overeenkomst of krachtens vanwege de overheid, internationale regelgeving of Opdrachtnemer geldende Voorschriften, reglementen, instructies of aanwijzingen, niet voor die bestemming in aanmerking komen. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen mogen in geen geval puin of beton, kadavers en/of slachtafval en/of stankverspreidende, verhardende, giftige, bijtende, zelfontbrandende, explosieve, radioactieve of anderszins agressieve of gevaarlijke Afvalstoffen in containers worden gedeponeerd.

Opdrachtgever is voort verplicht ervoor zorg te dragen: dat in containers geen Afvalstoffen worden gedeponeerd die groter van afmeting en/of omvang zijn dan de container;

dat containers evenwichtig worden beladen;

dat het totaalgewicht het laadvermogen van de container of het hefvermogen van de laad- en losapparatuur niet te boven gaat;

dat geen Afvalstoffen buiten de container steken en/of uit de container kunnen vallen en/of waaien; de containers evenmin op enige andere wijze onjuist of overbeladen zijn beladen.

Opdrachtgever is te allen tijde aansprakelijk voor alle schade die het gevolg is van niet naleving van het bepaalde in dit artikel en is gehouden Opdrachtnemer en/of door Opdrachtnemer ingeschakelde derden ter uitvoering van de overeenkomst te vrijwaren voor aanspraken van derden uit hoofde van of verband houdende met schending van het bepaalde in dit artikel.

Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen is en blijft Opdrachtgever verantwoordelijk voor het in de afvalcontainer geplaatste afval, waarvan wordt aangenomen dat Opdrachtgever afstand heeft gedaan, ook nadat de container door of namens Opdrachtnemer wordt opgehaald voor het vervoer van het afval naar de daartoe geëigende verwerkingsinrichting of stortplaats.

Opdrachtgever is gehouden tot vergoeding van alle aan Opdrachtgever in rekening gebrachte kosten – stortkosten, belastingen, heffingen, boetes, dwangsommen etc. daaronder begrepen – in verband met de (tijdelijke) opslag, het vervoer en het depot van het door Opdrachtgever aangeboden afval.

Opdrachtnemer is gerechtigd van Opdrachtnemer te verlangen dat, voorafgaand aan het afvoeren van de afvalcontainer, door of namens Opdrachtgever een handtekening wordt geplaatst op een formulier, waarop wordt aangegeven welk soort afval door Opdrachtgever in de container is gedeponeerd. Opdrachtgever staat er jegens Opdrachtnemer voor in dat de ondertekening te allen tijde zal geschieden door een rechtsgeldig bevoegde vertegenwoordiger van Opdrachtgever en vrijwaart Opdrachtnemer tegen de gevolgen van niet rechtsgeldig bevoegde vertegenwoordiging.

Opdrachtgever is te allen tijde verplicht, ook zonder uitdrukkelijk verzoek daartoe van Opdrachtnemer, Opdrachtnemer mede te delen of de aangeboden of daartoe bestemde Afvalstoffen bestaan uit, dan wel verontreinigd zijn met gevaarlijke Afvalstoffen zoals gedefinieerd in artikel 1. gevaarlijke Afvalstoffen, danwel andere mogelijk gevaarlijke Afvalstoffen.

Opdrachtgever verstrekt voor de aangeboden of daartoe bestemde Afvalstoffen de benodigde vervoersdocumenten. Opdrachtgever is verplicht de Afvalstoffen te verpakken, etiketteren en emballeren in overeenstemming met de Voorschriften. Opdrachtnemer is gerechtigd de door Opdrachtgever gebruikte en/of verstrekte emballage te vernietigen vernietigd, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

Indien, naar oordeel van Opdrachtnemer, sprake is of zou kunnen zijn van niet naleving van het bepaalde in dit artikel is Opdrachtnemer gerechtigd het transport van Afvalstoffen te weigeren. Een zodanige weigering geeft Opdrachtgever geen recht op schadevergoeding, ontbinding der overeenkomst, opschorting, verrekening of niet-nakoming van enige verplichting harerzijds.

Artikel 9: De prijs

Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen zijn alle prijzen exclusief BTW, kosten van vervoer, administratie, verpakking, verzekering, installatie en heffingen die van overheidswege danwel op grond van internationale regelgeving worden opgelegd en nog zullen worden opgelegd, waaronder ook uitdrukkelijk begrepen opgelegde boetes en dwangsommen verkregen in het kader van de uitvoering van de overeenkomst. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen zullen alle voormelde kosten volledig en onmiddellijk worden doorberekend aan Opdrachtgever (indien van toepassing inclusief BTW).

Opdrachtnemer is steeds gerechtigd om, zelfs alvorens zij uitvoering aan de overeenkomst geeft of tot de nakoming van de overeenkomst voortgaat, een naar haar oordeel voldoende zekerheid - bijvoorbeeld een vooruitbetaling van de overeengekomen prijs, bankgarantie of borgsom - voor de nakoming van de (betalings)verplichtingen van Opdrachtgever te verlangen, ook indien dat betekent dat termijnen en/of (op/af)levertijden worden overschreden. Weigering van Opdrachtgever om de verlangde zekerheid te stellen, geeft Opdrachtnemer het recht de overeenkomst door het uitbrengen van een schriftelijke verklaring op te schorten, danwel te ontbinden, onverminderd het recht van Opdrachtnemer op vergoeding van alle directe en/of indirecte schade die zij dientengevolge lijdt.

Indien Goederen verkocht of verhuurd zijn, danwel diensten geleverd zijn tegen een niet (nader) vastgestelde prijs, alsmede in geval, bedoeld in de vorige leden van dit artikel, heeft Opdrachtnemer het recht de overeenkomst door het uitbrengen van een schriftelijke verklaring te ontbinden, indien Opdrachtgever binnen 3 dagen schriftelijk bezwaar gemaakt heeft tegen de door Opdrachtnemer medegedeelde nader vastgestelde prijs. Alsdan is Opdrachtgever gehouden alle directe en/of indirecte schade die Opdrachtnemer dientengevolge lijdt aan Opdrachtnemer te vergoeden.

Opdrachtgever zal de door hem verschuldigde (huur)prijs aan Opdrachtnemer voldoen binnen de overeengekomen betalingstermijn. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen bedraagt deze termijn 14 dagen na factuurdatum. De op de bank- of giroafschriften van Opdrachtnemer aangegeven valutadag is bepalend en wordt als betalingsdag aangemerkt. Bij niet tijdige en/of niet volledige betaling is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is Opdrachtnemer gerechtigd om vanaf de vervaldag van de desbetreffende factuur aan Opdrachtgever een vertragingsrente in rekening te brengen van 2% per maand over het openstaande factuurbedrag, waarbij een gedeelte van een maand voor een gehele maand gerekend wordt. Bovendien heeft Opdrachtnemer het recht om aan Opdrachtgever de (buiten)gerechtelijke kosten in rekening te brengen verband houdende met de incasso van de vordering, welke kosten tenminste 15% van het verschuldigde bedrag, met een minimum van 250,- per factuur zullen bedragen. Deze bepaling laat onverlet het recht van Opdrachtnemer om jegens Opdrachtgever vergoeding van de volledige kosten te vorderen, andere vorderingen (bijvoorbeeld nakoming) in te stellen en/of andere rechtsmaatregelen (bijvoorbeeld ontbinding) te treffen.

Opdrachtgever zal zich nimmer mogen onttrekken aan enige betalingsverplichting ingevolge deze overeenkomst, noch door beroep op aftrek, verrekening, opschorting of compensatie – van welke recht Opdrachtgever bij deze uitdrukkelijk afstand doet – noch op enige andere wijze.

Indien en zolang Opdrachtgever haar verplichtingen uit de overeenkomst niet, danwel niet tijdig en/ of niet behoorlijk is nagekomen, is Opdrachtnemer gerechtigd haar verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst op te schorten.

Voor iedere dag of gedeelte van de dag dat Opdrachtgever nalatig blijft om na het einde van de Huurovereenkomst de gehuurde Goederen aan Opdrachtnemer ter beschikking te stellen, is Opdrachtgever, zonder dat sommatie of ingebrekestelling is vereist, aan Opdrachtnemer een boete verschuldigd gelijk aan tweemaal de voor de desbetreffende Goederen berekende daghuur, onverminderd het recht van Opdrachtnemer op volledige schadevergoeding.

Indien sprake is van een doorlopende Huurovereenkomst is Opdrachtnemer gerechtigd de bij het aangaan van die overeenkomst overeengekomen prijzen jaarlijks te indexeren conform het CBS- indexcijfer reeks voor werknemersgezinnen (datum overeenkomst = 100).

De prijzen zijn gebaseerd op de kostprijs op het moment van bevestiging van de overeenkomst door Opdrachtnemer. Indien, bijvoorbeeld door wisselkoersveranderingen, wijziging van Voorschriften van de overheid of internationale regelingen, verhoging van grondstof- en/of materiaalprijzen of

welke andere oorzaken dan ook, de kostprijs nadien verhoging ondergaat, is Opdrachtnemer gerechtigd ook de overeengekomen prijzen dienovereenkomstig te verhogen. Opdrachtnemer zal Opdrachtgever daarvan zo spoedig mogelijk schriftelijk op de hoogte brengen. Opdrachtgever is gehouden de aldus verhoogde prijs te voldoen. Indien de prijs binnen drie maanden na het sluiten van de desbetreffende overeenkomst met meer dan 10% wordt verhoogd, is Opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst binnen acht dagen na dato van de mededeling van de prijsverhoging schriftelijk te ontbinden tegen vergoeding van door Opdrachtnemer in verband met de overeenkomst gemaakte kosten. Opdrachtnemer is niet gehouden de ten gevolge van deze ontbinding door Opdrachtgever geleden en/of nog te lijden schade te vergoeden.

Artikel 10: Duur, opzegging en verlenging

Overeenkomsten worden aangegaan voor de tussen partijen overeengekomen duur, bij gebreke waarvan de overeenkomst een looptijd heeft van 36 maanden. Onverminderd de overige bepalingen is het recht van tussentijdse opzegging van deze overeenkomst door Opdrachtgever uitgesloten.

Tenzij één van partijen de in lid 1 bedoelde overeenkomst tegen het einde van de contractsperiode opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden, wordt die overeenkomst telkens bij het einde van de looptijd verlengd voor eenzelfde periode als waarvoor de overeenkomst is aangegaan.

In afwijking van het bepaalde in de voorgaande leden worden abonnementen met een looptijd van 1 kalenderjaar telkens voor een periode van één jaar stilzwijgend verlengd, tenzij de opdrachtgever of opdrachtnemer vóór 1 november van het lopende kalenderjaar het abonnement schriftelijk heeft beëindigd.

Opzegging in de zin van dit artikel geschiedt telkens bij aangetekende brief met handtekening retour.

Artikel 11: Ontbinding en opschorting

Ingeval van wanprestatie van Opdrachtgever ten aanzien van enige bepaling van de overeenkomst – waaronder enige bepaling van deze voorwaarden –, (het aanvragen van)faillissement van Opdrachtgever, (het aanvragen van) surseance van betaling van Opdrachtgever, het aanbieden van een akkoord door Opdrachtgever aan zijn crediteuren, op Opdrachtgever de wettelijke schuldsaneringsregeling (WSNP) van toepassing wordt verklaard of om toepassing daarvan is verzocht, Opdrachtgever zijn rechtspersoonlijkheid verliest dan wel ontbonden respectievelijk geliquideerd wordt, Opdrachtgever de bedrijfsvoering in dan wel de zeggenschap over haar onderneming overdraagt, beslag op roerende en/of onroerende Goederen of een gedeelte daarvan van Opdrachtgever of Opdrachtgever anderszins blijk geeft insolvabel te zijn, zulks naar oordeel van Opdrachtnemer, heeft Opdrachtnemer, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat terzake enige vergoeding aan Opdrachtgever is verschuldigd, het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst zonder voorafgaande ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk te ontbinden, een en ander naar haar keuze en steeds met behoud van enig haar toekomend recht op vergoeding van kosten, schaden en interesten. In deze gevallen is elke vordering, die Opdrachtnemer ten bate van Opdrachtgever heeft of krijgt, direct en volledig opeisbaar.

Ingeval van ontbinding van de Huurovereenkomst als hierboven bedoeld, is het bepaalde in artikel 6 van overeenkomstige toepassing.

Opdrachtgever verbindt zich jegens Opdrachtnemer om aan Opdrachtnemer onverwijld kennis te geven van eventuele beslaglegging op

Opdrachtgevers roerende of onroerende Goederen of op onderhavige aan hem verhuurde Goederen of een gedeelte daarvan, voorts van (de aanvrage van) zijn faillissement of de aanvrage van zijn) surseance van betaling, alsmede om aan de beslag leggende deurwaarder, de curator of bewindvoerder, onverwijld inzage te geven van de door Opdrachtnemer met Opdrachtgever gesloten Huurovereenkomst. Indien Opdrachtgever op het moment van de ontbinding als bedoeld in dit artikel reeds prestatie(s) ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting(en) geen voorwerp van de ongedaanmaking zijn. Bedragen die Opdrachtgever vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht en/of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding, tezamen met de betalingsverplichtingen zoals bedoeld in de eerste volzin van dit lid, direct opeisbaar.

Artikel 12: Aansprakelijkheid en vrijwaring Opdrachtgever

12.1 Indien Opdrachtgever jegens Opdrachtnemer een of meer van haar uit de Wet, de overeenkomst en/of deze algemene bepalingen voortvloeiende verplichtingen niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, is Opdrachtgever steeds, zonder dat enige ingebrekestelling noodzakelijk is, jegens Opdrachtnemer gehouden haar alle (indirecte) schade te vergoeden die Opdrachtnemer dientengevolge lijdt. Deze bepaling laat onverlet het recht van Opdrachtnemer om jegens Opdrachtgever andere vorderingen (bijvoorbeeld nakoming) in te stellen en/of andere rechtsmaatregelen (bijvoorbeeld ontbinding) te treffen.

Opdrachtgever is jegens Opdrachtnemer aansprakelijk voor alle directe en/of indirecte schade berokkend aan (personeel van) Opdrachtnemer of aan derden, eigendommen van (personeel van) Opdrachtnemer of van derden, welke directe en/of indirecte schade veroorzaakt is door (personeel van) Opdrachtgever, door Opdrachtgever ingeschakelde derden en/of door haar gebruikte materialen of daarmee verband houdt, dan wel welke directe en/of indirecte schade het gevolg is van dan wel verband houdt met een onveilige situatie in de organisatie of bedrijfsvoering van Opdrachtgever.

Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden op vergoeding van directe en/of indirecte schade, kosten en/of verliezen waarvoor Opdrachtnemer op grond van deze algemene bepalingen niet uitdrukkelijk aansprakelijkheid aanvaardt. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer in het bijzonder voor aanspraken van derden wegens niet naleving door Opdrachtgever van: (overheids)Voorschriften met betrekking tot de verpakking bedoeld in artikel 10;

de Wet Persoonsregistratie en/of wettelijke bewaartermijnen; de toepasselijke exportbepalingen.

Aansprakelijkheidsbeperkende, -uitsluitende of –vaststellende voorwaarden, welke door derden aan Opdrachtnemer kunnen worden tegengeworpen, kunnen door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever worden tegengeworpen.

Alle verweermiddelen die Opdrachtnemer aan de met Opdrachtgever gesloten overeenkomst ter afwering van haar aansprakelijkheid kan ontlenen, kunnen door haar werknemers en andere bij de uitvoering van de overeenkomst door Opdrachtnemer ingeschakelde (al dan niet rechts-)personen jegens Opdrachtgever worden ingeroepen, als waren haar werknemers en deze personen zelf partij bij de overeenkomst.

Artikel 13: Aansprakelijkheidsbeperking Opdrachtnemer

Opdrachtnemer aanvaardt slechts aansprakelijkheid voor door Opdrachtgever geleden schade die het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van zijn verbintenis of uit onrechtmatige daad, indien en voor zover deze aansprakelijkheid door zijn verzekering wordt gedekt, tot het bedrag van de door de verzekering gedane uitkering.

Indien de verzekeraar om enige reden niet tot uitkering overgaat danwel de schade niet door de verzekering is gedekt is de aansprakelijkheid beperkt tot een tweevoud van het factuurbedrag met een maximum van 2.500,00 euro. In geval van een duurovereenkomst wordt dit bedrag beperkt tot tweemaal de jaarprijs met een maximum van 2.500,00 euro.

Bij de bepalingen zoals hiervoor genoemd dienen de volgende beperkingen in acht te worden genomen: Niet voor vergoeding in aanmerking komt gevolgschade, bedrijfsschade en gederfde winst, door welke oorzaak ook ontstaan. Opdrachtgever dient zich desgewenst tegen deze schade te verzekeren;

Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade (welke ook), die door of tijdens de uitvoering van de Overeenkomst wordt toegebracht aan zaken (waaronder begrepen roerende en onroerende zaken) danwel personen, zowel bij Opdrachtgever als bij derden.

In ieder geval is Opdrachtnemer niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan of veroorzaakt door handelingen (of montage) werkzaamheden zoals verricht door Opdrachtgever of derden na levering, danwel het onjuiste gebruik van het geleverde of door de ongeschiktheid als gevolg daarvan voor het doel, waarvoor Opdrachtgever het heeft aangeschaft of in gebruik genomen.

Evenmin is Opdrachtnemer aansprakelijk voor schade die Opdrachtgever lijdt bij toepassing of het gebruik van een (bijkomend) advies, danwel onderhoudswerkzaamheden, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Opdrachtnemer.

Opdrachtnemer is niet aansprakelijk indien de tekortkoming het gevolg is van overmacht.

De in dit artikel opgenomen beperkingen gelden niet indien de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Opdrachtnemer of haar leidinggevende ondergeschikten.

Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Opdrachtgever na het ontstaan van de schade deze zo spoedig mogelijk als redelijkerwijs mogelijk is, en in ieder geval binnen acht (8) dagen na het intreden van de schade, gedetailleerd schriftelijk bij aangetekend schrijven aan Opdrachtnemer meldt en dat Opdrachtgever datgene doet dat in redelijkheid van haar kan worden verlangd om haar schade te beperken.

Onverminderd het voorgaande vervalt iedere vordering van Opdrachtgever jegens Opdrachtnemer gericht op schadevergoeding of anderszins in ieder geval door het verloop van 1 jaar ná het ontstaan van de schade, danwel vordering indien Opdrachtgever Opdrachtnemer niet binnen deze termijn aansprakelijk heeft gesteld op de in het vorige lid bedoelde wijze. Voorts vervalt de vordering in ieder geval indien bedoelde aansprakelijkheidstelling in geval van betwisting door Opdrachtnemer niet binnen één jaar na datum van de verzending van de aansprakelijkheidsstelling is gevolgd door het instellen van een eis.

Artikel 14: Overmacht

Indien Opdrachtnemer door overmacht niet aan haar verplichtingen jegens Opdrachtgever kan voldoen, worden die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachtstoestand.

Indien de overmachtstoestand twee maanden heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden. In geval van overmacht heeft Opdrachtgever geen recht op enige (schade)vergoeding, ook niet als Opdrachtnemer ten gevolge van de overmacht enig voordeel mocht hebben.

Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van Opdrachtnemer onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens Opdrachtgever geheel of gedeeltelijk, tijdelijk of blijvend wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van Opdrachtnemer kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de overeenkomst te voorzien was. Hieronder zullen onder andere zijn begrepen, stakingen, ziekte van het personeel, oproer, boycot, blokkade, sabotage, brand, blikseminslag, machine breuk, storing, stremming van vervoer en andere transportstoringen en intrekking van vergunningen, één en ander zowel indien deze voorkomen bij het bedrijf van Opdrachtnemer als bij betrokken derden of toeleveranciers.

Artikel 15: Partiële nietigheid

Indien één van de bedingen of een onderdeel daarvan uit deze algemene bepalingen dan wel enig onderdeel van de onderliggende overeenkomst nietig mocht zijn, dan wel vernietigd mocht worden, dan laat dat voor het overige de inhoud van het beding, c.q. de bedingen van deze algemene bepalingen onverlet, c.q. blijft de onderliggende overeenkomst in stand.

Indien het geval zoals omschreven in het eerste lid zich voordoet, zullen Opdrachtnemer en Opdrachtgever voor de nietige, c.q. vernietigde passage een regeling treffen die de bedoeling van Opdrachtnemer en Opdrachtgever met de onderliggende nietige, c.q. vernietigde passage zoveel mogelijk weergeeft.

Artikel 16: Geschillen en klachten

Op de met Opdrachtgever gesloten overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

Alle geschillen, hoe ook genaamd, voortvloeiende of verband houdende met de met Opdrachtgever gesloten overeenkomst of daarmee samenhangende, zullen bij uitsluiting worden berecht door de in het arrondissement ’s-Hertogenbosch bevoegde rechter.

In onze webshop reken je veilig af met Ideal via je eigen bank.

In onze webshop kun je een account aanmaken met inloggegevens van social media. Hoe werkt dit?

Inloggen met inloggegevens van social media

Bijna iedereen gebruikt wel een vorm van social media. En veel mensen vinden het vervelend om steeds meer inloggegevens te moeten bewaren. Daarom kun je bij ons een account aanmaken met dezelfde inloggegevens als op Google, Facebook of LinkedIn.

Hoe werkt dit?

Stap 1. Je klikt rechts bovenaan op registreer / inloggen.

Stap 2. Je klikt op één van de social media logootjes (Google, Facebook, LinkedIn).

Stap 3. Er wordt (eenmalig) om toestemming gevraagd om gebruik te mogen maken van jouw inloggegevens.

Stap 4. Na goedkeuring is de basis van jouw account afgerond, je hoeft alleen nog maar de gegevens in te vullen die wij nodig hebben om bestellingen bij jou te kunnen leveren (naam, telefoonnummer, e-mailadres, adres).

De volgende keer dat je onze website bezoekt hoef je alleen nog maar in te loggen door op het juiste logootje te klikken. Wel zo handig!

Er worden geen persoonlijke gegevens verstrekt aan de andere organisaties.
Jouw persoonlijke gegevens zijn veilig bij ons, zo worden deze bijvoorbeeld altijd versleuteld verstuurd over het internet.

Vragen? Neem contact op